Catalogue "Volga. Zero"

Publication

18.11.2018, Sunday

Facebook Вконтакте Twitter pinterest google+

The catalogue of the program "Volga. Zero" (2015 - 2017)

CATALOGUE "VOLGA. ZERO" - READ ONLINE

Editorial team: Nelya Korzhova, Konstantin Zatsepin, Roman Korzhov, Anastasia Albokrinova, Andrey Senatorov.

Artists: Anastasia Alblokrinova, Sergey Balandin, Evgeny Bugaev, Anton Valance, Alexander Verevkin, Frol Vesely, Anfisa Dobrokhodova, Oleg Elagin, Dmitry Zhilyaev, Alexander Zaitsev, Alexei Zaitsev, Oleg Zakharkin, Dmitry Kadyntsev, Ivan Klyuchnikov, Anna Korzhova, Nelya Korzhova, Roman Korzhov, Maria Kryuchkova, Mikhail Lyozin, Vladimir Logutov, Alisa Nikolaeva, Ilya Samorukov, Oksana Stogova, Andrey Syaylev, Olga and Alexander Filimonov, Maxim Shabalin, Yevgeny Yudakov.

 

© 2015-2017 Сentral Volga branch of the National Center for Contemporary Arts, part of ROSIZO

2014предыдущий месяцследующий месяц
Subscription
© National centre for contemporary arts. Developement [artinfo]. [Andrey Velikanov]'s design